» باز ماندن سر و ته قضیه به حکمِ نابلدی در امر یادداشت غیرمعمولی :: ۱۳٩٥/۸/۱٧
» همان که پرده را :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» destroy me :: ۱۳٩٢/۱۱/۸
» سفر مرا به کجا می برد یا طوری که کلمات از مقابل مان عبور می کنند :: ۱۳٩٢/٤/۱٥
» بازگشت خر در چمن :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٥